Info Financiën

Hulp bij belastingaangifte

Heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte? Dan kunt u gebruik maken van een van de onderstaande mogelijkheden.

Belastingdienst  

telefoon 0800-0543
http://www.belastingdienst.nl 

Ouderenbonden - ANBO, PCOB en Unie KBO 

U moet lid zijn (of worden) van een van de ouderenbonden om gebruik te kunnen maken van de belastingservice. De belastingservice houdt in dat een vrijwilliger u helpt bij het invullen van de belastingaangifte. Verschillende afdelingen van de seniorenorganisaties ANBO, de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) en Unie KBO helpen hun leden bij belastingzaken.

Telefoon ANBO: 0348-466666
Telefoon PCOB: 038-4225588
Telefoon Unie KBO: 073-6123475
Internet: www.anbo.nlwww.pcob.nlwww.uniekbo.nl
E-mail: info@anbo.nlinfo@pcob.nluniekbo@uniekbo.nl 

Vakbonden

Vakbonden helpen hun leden bij belastingzaken. Bent u lid van een vakbond dan kunt u contact opnemen voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte.

CNV

Het CNV heeft een aantal regionale steunpunten geopend waar u terecht kunt met vragen over uw belastingzaken. Hier kunt u alleen terecht op afspraak.
Telefoon: 030-7511001
Internet: www.cnv.nl
E-mail: cnvinfo@cnv.nl

De Unie

De vakbond De Unie helpt zijn leden bij het invullen van aangiften. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken. Daarnaast biedt De Unie zijn leden toegang tot een fiscale vraagbaak.
Telefoon: 0345-851255 (maandag t/m donderdag: 9.00 – 12.30 uur)
Internet: www.unie.nl

FNV

Bent u lid van de vakbond FNV? Dan kunt u terecht bij 1 van de 600 service- en nazorgpunten in Nederland voor uw belastingaangifte, voorlopige teruggave en zorgkosten. Op de internetsite van de FNV vindt u alle (600) service- en nazorgpunten waar invulhulp wordt geboden.
Telefoon: 088-3680368
Internet: www.fnv.nl

Gemeentelijke regelingen voor inwoners van Stichtse Vecht met een laag inkomen 

Zie voor verdere informatie de website van de gemeente: https://stichtsevecht.nl

  • Minima regelingen en bijzondere bijstand
  • Bijzondere bijstand
  • Collectieve zorgverzekering voor minima
  • Declaratieregeling huisraad
  • Individuele inkomenstoeslag
  • Kinderopvangtoeslag
  • Kindpakket
  • U-pas aanvragen

Wat is een minimum inkomen?

U heeft een minimum inkomen als u alleen AOW of alleen bijstand heeft. Maar ook als u AOW heeft met een klein pensioen, kan het toch zijn dat u in aanmerking komt. Ga dit dus altijd na.

Zorgtoeslag

Dit is een financiële tegemoetkoming in de premiekosten van uw zorgverzekering. Informatie en aanvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8 – 18 uur en op vrijdag van 8 – 17 uur of op www.toeslagen.nl.  

Huurtoeslag

Als u huur voor uw woning betaalt die voor uw inkomen te hoog is, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een bijdrage in de huurlasten. Dit hangt o.a. af van hoogte van inkomen en huur, leeftijd, grootte van eigen vermogen en of u de woning zelfstandig huurt. Informatie en aanvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8 – 18 uur en op vrijdag van 8 – 17 uur of op www.toeslagen.nl

De U-pas is een gratis meedoen-pas voor mensen met een laag inkomen in o.a. Stichtse Vecht. Een U-pas jaar loopt van 1 juli t/m 30 juni en kan worden aangevraagd bij bureau U-pas via de website www.u-pas.nl of telefonisch, 088-6006300 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 – 17 uur of via de mail info@u-pas.nl

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente streeft er naar dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven meedoen aan de maatschappij. Sommige mensen hebben extra hulp en ondersteuning nodig om mee te kunnen blijven doen. De gemeente kan ze daar bij helpen. Denkt u bijvoorbeeld aan een scootmobiel, een woningaanpassing, een rolstoel of een vervoerspas waarmee men korting kan krijgen op de Regiotaxi. U dient de voorzieningen altijd vooraf aan te vragen. Of u in aanmerking komt is ter beoordeling aan de gemeente. Het Wmo-loket is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 –17 uur, telefoon 140346. 

Zorgverzekering

Bij medische kosten moet u een beroep doen op uw eigen zorgverzekering. In bepaalde specifieke gevallen kunt u ook kosten van (zittend) vervoer declareren.
Vraag naar de informatiebrochure vervoer voor de inwoners van Stichtse Vecht, telefoonnummer 0346-290710.

Inkomstenondersteuning en bijzondere bijstand

Dit is een zaak van de gemeente. Men kan in aanmerking komen als men wegens ziekte of door andere bijzondere omstandigheden, extra kosten moet maken waar geen andere regeling (zoals zorgverzekering of Wmo) voor is.  U moet het aanvragen vóór u de kosten maakt. U dient nota’s te kunnen overleggen. De afdeling Sociale Zaken bekijkt in hoeverre de kosten niet zelf geheel of gedeeltelijk betaald kunnen worden; hoe hoger uw inkomen of eigen vermogen, hoe meer u zelf moet betalen.

Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met de Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Stichtse Vecht, telefoon 140346 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17 uur.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Jaarlijks ontvangt u van BghU (Belastingsamenwerking van de gemeenten Stichtse Vecht en andere omliggende gemeenten) een aanslag voor  afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing. Als u een minimum inkomen heeft (en geen eigen vermogen), kunt u schriftelijk een verzoek tot kwijtschelding voor deze heffingen indienen bij BghU. Dit kan digitaal via www.bghu.nl of u kunt een kwijtscheldingsformulier aanvragen door te bellen naar 088-0640380.

Kwijtschelding waterschapsbelastingen

Als er onvoldoende inkomen of vermogen is om de aanslag waterschapsbelastingen te kunnen betalen kan iemand kwijtschelding aanvragen. Omdat er na de vervaldatum van de aanslag invorderingsmaatregelen worden genomen, verdient het de voorkeur om voor de vervaldatum van de aanslag kwijtschelding aan te vragen.

Zodra het volledig ingevulde formulier met alle bijlagen is ontvangen, wordt er uitstel van betaling verleend tot dat de aanvraag is afgehandeld. Heeft de aanvrager al kwijtschelding van de gemeentebelastingen ontvangen dat volstaat in de meeste gevallen een afschrift van dit besluit. 

De BghU voert de belastingheffing voor het waterschap uit. Daarbij verzorgt zij ook de kwijtschelding. Meer informatie vindt u op www.bghu.nl

Via de website www.bghu.nl kunt u inloggen op het digitaal loket en een kwijtscheldingsformulier opvragen. Daarnaast is het ook nog steeds mogelijk om via de telefoon een formulier aan te vragen. Hiervoor belt u met het telefoonnummer van de BghU: 088-0640200.

Belastingteruggave: aftrek specifieke zorgkosten            

Als u ziektekosten hebt, mag u bepaalde kosten aftrekken. Dit zijn de zogenoemde specifieke zorgkosten. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen en als u geld wilt terug ontvangen, moet u aangifte doen.

Informatie en aanvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8 – 18 uur en op vrijdag van 8 – 17 uur of op www.toeslagen.nl

 

 

AAN DEZE INFORMATIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND!

  

Design & Bouw: Fly Webservices