Organisatie en beleid

Missie

Welzijn in Stichtse Vecht maken we samen!

Visie

Welzijn Stichtse Vecht is een bekende en herkenbare welzijnsorganisatie in de gemeente Stichtse Vecht. Welzijn Stichtse Vecht streeft naar welzijn voor iedereen. Onder welzijn verstaan wij dat mensen zich prettig voelen in hun eigen omgeving, zichzelf kunnen redden en betrokken zijn bij de samenleving.
Welzijn Stichtse Vecht levert daaraan een bijdrage door het stimuleren van mensen tot persoonlijke ontwikkeling, sociaal contact en een actieve deelname aan de samenleving.
De burger zélf is mede verantwoordelijk voor zijn eigen welzijn, voor een goede leefomgeving en voor het welzijn van anderen die ondersteuning nodig hebben.
Kortom, welzijn maken we samen!

Doelstelling

  • wij stimuleren faciliteren burgerinitiatieven die welzijn, sociale samenhang en leefbaarheid in buurt, wijk of gemeente bevorderen;
  • wij richten ons op preventie en vroegtijdige signalering van problemen;
  • wij bieden diensten en ondersteuning ter bevordering van de zelfredzaamheid van burgers, opdat zij op eigen kracht kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving;
  • wij stimuleren participatie van burgers o.a. door middel van vrijwillige inzet;
  • wij doen dit in nauwe samenwerking met alle betrokkenen.

ANBI-status Welzijn Stichtse Vecht

De stichting ‘Welzijn Stichtse Vecht’ heeft de Anbi-status, hetgeen betekent dat de stichting voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut van de samenleving. Hierdoor komt de stichting in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting en betaalt de organisatie geen belasting over de verkregen gelden of erfenissen. 

Óók voor de gevers van giften en/of donaties heeft de ANBI als het voordeel, dat giften en donaties in mindering kunnen worden gebracht op de inkomstenbelasting.

Klachten

Klachtenreglement Welzijn Stichtse Vecht

Beloningsbeleid

De ANBI kent geen beloningsbeleid voor de Raad van Toezicht omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht. Het beloningsbeleid voor directie en personeel is gebaseerd op de salarisregeling conform de CAO Sociaal Werk.

Naam en inschrijfnummers

Stichting Welzijn Stichtse Vecht is de naam waaronder de stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Nummer Kamer van Koophandel: 30225594

RSIN Nummer: 817906964

 

 

 

Design & Bouw: Fly Webservices